O Centro de Día de Ares abre as súas portas o día 23 de Febreiro de 2012 coa finalidade de ser un servizo público socio terapéutico e de apoio familiar que ofrece durante o día atención as necesidades persoais básicas, terapéuticas e socioculturais de persoas maiores afectadas por diferentes graos de dependencia, promovendo a súa autonomía e a permanencia no seu entorno familiar.

Ao longo de todos estes anos pouco a pocuo foronse facendo ver no dia a dia os gustos dos usuarios e persoal que convimimos no centro; asi ben, a música e as nosas tradicions convertironse no piar fundamental do noso traballo, actuacions musicais, celebración de festas tradicionais da nosa zona,….. sen deixar nunca de lado o exercio físico e as actividades estimulativas e a laborterapia.

Na actualidades o centro conta con 21 usuarios e o equipo de traballo esta formado por: XEROCULTORAS: Sandra Pajomof Marta Tabeayo Ines Castelos Patricia Dominguez Rocio Filgueiras PSICOLOGA: Maria Cruz Doce TERAPEUTA OCUPACIONAL: Noelia Barros TRABALLADORA SOCIAL / COORDINADORA: Sofia Mesia